Návštěvní řád parku

Článek 1.

PREAMBULE

 1. Zámecký park o rozloze 16 ha patří k zajímavým historickým parkům anglického typu. Ideou takto pojatého parku je vytvoření romantického prostředí s historizujícími prvky, jako místa pro meditaci, přátelství, svornost, moudrost a nesmrtelnost dějin... V nich mohl návštěvník objevovat skrytá tajemství i sám sebe, přemýšlet, odpočívat a obdivovat krásu přírody i estetiku lidského snažení. Tyto možnosti nám nabízí areál slatiňanského zámeckého parku dodnes. Užívejme je, obdivujme a chraňme.

Článek 2.

HODNOTY  PARKU

 1. V okolní krajině podhůří Železných hor (CHKO), poznamenané zčásti těžbou nerostných surovin, je zámecký park skutečným idylickým koutem krásné přírody a tvůrčího lidského ducha. Mimořádně ceněné je:
 • krajinářské uspořádání celého parku
 • dendrologická sbírková hodnota – 200 druhů dřevin
 • cizokrajné stromy a keře přivezené z celého světa v 19. století

 

Článek 3

OCHRANA PARKU

 1. Areál byl prohlášen národní kulturní památkou, dle zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb.
 2. Park je určen pro oddych, relaxaci, meditaci a pozorování volné přírody. Podmínkou pobytu je zachování důstojného charakteru místa.
 3. Jiné činnosti mohou být konány jen s povolením správy zámku:
 • hromadné sportovní, kulturní a společenské akce
 • jízdu na koni či kole
 • zpracování a sběr dřeva a klestí
 1. Z důvodu ochrany hodnot parku, prostředí a návštěvníků

JE ZAKÁZÁNO:

 • znečišťování přírody odhazováním odpadků
 • poškozování staveb a informačních zařízení
 • lámání větví, trhání a vykopávání rostlin či jejich částí
 • vjezd návštěvníků motorovými vozidly
 • pohyb mimo cesty
 • rušení klidu ostatních návštěvníků
 • jízda na kole a segway
 • volný pohyb psů
 • rozdělávání ohňů a táboření
 • používání bezpilotních letadel (dronů apod.)
 • provozovat míčové hry

Článek 4.

POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKA

 1. Návštěvník je povinen se řídit tímto návštěvním řádem a instrukcemi správy zámku a parku.
 2. Pokud budete svědky poškozování živých či neživých hodnot v parku, kontaktujte prosím správu zámku, která narušitele z parku vyloučí, nebo přivolá stráž ochrany přírody, lesní stráž nebo mysliveckou stráž. Při vážnějším přestupku nebo trestném činu volejte Policii ČR, která pachatele zadrží a postihne v souladu se zákonem.
 3. Je zakázán vstup osobám důvodně podezřelým z opilosti nebo z požití omamných látek.
 4. Je zakázáno rušit hlukem či jinými nevhodnými či nedůstojnými projevy či chováním ostatní návštěvníky parku, jakož i vstupovat v nevhodném nebo nedostatečném oděvu.

Článek 5

NÁVŠTĚVNÍ DOBA

 1. Návštěvní doba parku je celoročně od svítání do soumraku.
 2. Za nepříznivého počasí (bouřka, déšť, silný vítr, námraza, atp.) a po setmění, není vstup do parku povolen z bezpečnostních důvodů.
 3. Jestliže je park nebo jeho část pronajata, mění se ustanovení o volném vstupu a odst. 2 o návštěvní době parku v souladu s příslušnou nájemní smlouvou.
 4. Osobám do 15-ti let věku je vstup do parku povolen pouze v doprovodu jejich zákonných zástupců.
 5. Vstup do parku je bezplatný, není-li místně při konání akcí stanoveno jinak.

Článek 6

POŘIZOVÁNÍ DOKUMENTACE

Pořizování filmové, fotografické či jiné dokumentace parku pro publikační účely musí být povoleno správou zámku. Komerční focení a filmování je zpoplatněno.

Článek 7

SPOLEČNÁ A ZÁVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ

 1. Jestliže návštěvník hrubě porušuje tento návštěvní řád, je povinen na výzvu zaměstnance zámku okamžitě porušování návštěvního řádu ukončit a v odůvodněných případech vyčkat příjezdu policie. V takovém případě je navíc zaměstnanec zámku oprávněn vykázat návštěvníka z parku a zajistit jeho předání příslušným orgánům.
 2. Škody způsobené návštěvníky parku porušením jednotlivých ustanovení tohoto návštěvního řádu či jiným konáním, jež má za důsledek vznik škody v areálu zámku nebo v parku budou vymáhány v souladu s platným právním řádem České republiky.
 3. Národní památkový ústav nepřebírá žádnou právní zodpovědnost za bezpečnost návštěvníků parku a případná poškození nebo ztráty jejich osobního majetku.
 4. Vstup do parku se považuje za souhlas s tímto návštěvním řádem.

     Zámecký park je spravován Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou na Sychrově, Státní zámek Sychrov, čp. 3, 463 44 Sychrov.

Správa památkového objektu

 …………………………………..                         

Ing. Jaroslav Bušta                              

vedoucí správy památkového objektu